Revize tlakových nádob

Tlakové nádoby stabilní jsou zařízení, která v uzavřeném prostoru obsahují stlačenou látku. Touto látkou může být nejen vzduch nebo pára, ale také jiné nebezpečné látky. Médium obsahuje energii, která je obvykle využívaná k vykonávání práce.

Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

Objem tlakové láhve Cena v Kč podle typu revize
provozní vnitřní zkouška těsnosti tlaková zkouška
do 0,2 m3 520,- 560,- 675,- 750,-
nad 0,2 m3 do 0,8 m3 625,- 720,- 745,- 850,-
nad 0,8 m3 do 1,5 m3 675,- 795,- 810,- 950,-
nad 1,5 m3 do 5,0 m3 760,- 940,- 965,- 1040,-
nad 5,0 m3 790,- 1100,- 1150,- 1340,-

Nabízíme možnost zajištění správného vedení dokumentace podle platných právních předpisů.

 • vystavení pověřovacích listin pro pracovníky zodpovědné za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 1.)
 • vystavení pověřovacích listin pro obsluhy tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha čl. 2.)
 • vedení předepsané evidence všech nádob (ČSN 69 0012 Příloha čl. 3. písm. j.)
 • sestavení plánu revizí a zkoušek tlakových nádob včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol
 • zajištění popř. vyhotovení duplikátů pasportů tlakových nádob

Nabízíme možnost konzultace ohledně provozování tlakových nádob, závad a jejich odstraňování.

Nabízíme vyškolení a přezkoušení obsluh tlakových nádob stabilních

Lhůty pravidelných kontrol a revizí, druh činnosti na tlakových nádobách stabilních,
Termíny

 • výchozí revize TNS před uvedením do provozu
 • 1. provozní revize TNS do 14 dnů po uvedení do provozu
 • provozní revize TNS 1x za rok
 • vnitřní revize TNS 1x za 5 let
 • zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku
 • tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
 • přezkoušení obsluhy TNS 1x za 3 roky
Konzultace, poradenská a odborná činnost.

Nabídka revizí

Druhy revizí tlakových nádob stabilních a jejich lhůty dle ČSN 690012:

Výchozí revize TNS

 • u nových TNS - před uvedením do provozu
 • u rekonstruovaných TNS - před opětovným uvedením do provozu
 • u TNS u nichž došlo ke změně použití či k přemístění

Provozní revize TNS

 • první provozní revize - do 14 dnů od zahájení provozu TNS
 • periodické provozní revize - 1 x ročně (u zásobníků LPG a chladících zařízení 1 x za 2 roky)

Vnitřní revize TNS

 • 1 x za 5 let
 • před rekonstrukcí a po ní
 • byla - li TNS mimo provoz více než 2 roky, to znamená před opětovným uvedením do provozu
 • po každém přemístění nádoby
 • při sezonním provozu - před započetím další sezony
 • před změnou pracovního media, nebo při trvale zhoršeném jejím stavu
 • byla - li nádoba nuceně odstavena - havarijní stav

Zkouška těsnosti

 • po každé vnitřní revizi
 • je-li potřeba bližšího určení místa netěsnosti
 • po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek ve výměníku

Tlaková zkouška TNS

 • minimálně 1 x za 9 let od předchozí - u zásobníků na LPG 1 x za 12 let
 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci
 • po provozní přestávce delší než dva roky - pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po přemístění nádoby - pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS